odvolání

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotrebitele
V souladu s § 53 (7) a § 54 obcanského zákoníku má zákazník, který je spotrebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnu od prevzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhute a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu navrácena kupní cena:
- odešlete dopis (nejlépe emailem) na webmaster@puncochace-ponozky.cz s textem: "Chci jednostranne odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR c. (císlo objednávky) do 14 dnu od prevzetí plnení a požaduji vrácení uhrazené cástky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení penez na úcet, uvedte prosím císlo úctu)." Datum a podpis. Odešlete prosím mailem na webmaster@puncochace-ponozky.cz a následne dopis pribalte ke zboží. Projev vule o odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného paragrafu obcanského zákoníku lze provést i jinou formou, než byla zde uvedena. Z takového projevu vule musí být ale zrejmé, jaké právo spotrebitel uplatnuje a musí být tento projev vule dorucen prodávajícímu v zákonné 14 denní lhute od prevzetí plnení,
- zboží doructe na adresu: puncochace-ponozky.cz, G.Mueller Am Rosenhof 14, DE 0618 Brand-Erbisdirf- zboží, které budete odesílat zpet na naši adresu, vracejte (nejlépe) v puvodním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (vcetne etiket, visacek atd.) a s dokladem o koupi (popr. kopií). Neposílejte zboží na dobírku (nebude prevzato) a doporucujeme Vám zboží pojistit,
- pri splnení všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo prevodem na Váš úcet a to nejpozdeji do 10pracovních dnu po fyzickém obdržení zboží. Nejpozdeji však do 30 dnu od dorucení odstoupení od smlouvy,
- v prípade nesplnení zákonné lhuty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy nebude prodávajícímu doruceno nejpozdeji 14 den od prevzetí plnení, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotrebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpet,
- v prípade nesplnení ostatních podmínek má prodávající právo na kompenzaci, která bude vyjadrovat ponížení hodnoty vráceného zboží. Prípadne se muže spotrebitel s prodávajícím dohodnout na zpetvzetí svého odstoupení odsmlouvy.
Kupující není oprávnen odstoupit od uzavrené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 obcanského zákoníku:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plnením bylo s jeho souhlasem zapocato pred uplynutím lhuty 14 dnu od prevzetí plnení,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejíchž cena závisí na výchylkách financního trhu nezávisle na vuli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle prání spotrebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotrebení nebo zastarání ci se jedná o zboží, které pro svuj charakter nemuže být vráceno

Zobrazeno