Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu www.ponozky.cz je Gerrit Mueller, Am Rosenhof 14 DE-09618 Brand-Erbisdorf , IC: DE 813194166, neplátce DPH je zapsán u Živnostenského úradu v Praze 9. Podmínky blíže vymezují a upresnují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotrebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavreny v souladu s právním rádem Ceské republiky. Je-li smluvní stranou spotrebitel, rídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obcanským zákoníkem (c. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochrane spotrebitele (c. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, rídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. c. 513/1991 Sb., vše ve znení novel.

1. Vymezení pojmu
Spotrebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, prípadne jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné strane spotrebitel a na druhé strane dodavatel.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která pri uzavírání a plnení smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské cinnosti. Je to podnikatel, který prímo, nebo prostrednictvím jiných podnikatelu dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úprave se rozlišuje kupující, který je spotrebitelem a kupující, který spotrebitel není.
Kupující - spotrebitel - je osoba, která pri uzavírání a plnení smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské cinnosti. Je to fyzická ci právnická osoba, která nakupuje výrobky, nebo užívá služby za jiným úcelem, nežpro podnikání s temito výrobky nebo službami.
Kupující - který není spotrebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky ci užívá služby za úcelem svého podnikání s temito výrobky nebo službami. Tento kupující se rídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je pouze návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavrena až momentem potvrzení návrhu ze strany prodávajícího. Toto potvrzení prodávajícího není automatický email, který kupujícímu zašle ihned po vytvorení objednávky, ale email, který má v predmetu "Zmena stavu objednávky", kde kupujícího informuje o dalším postupu vyrízení a stavu poptávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


2. Informace o uzavrené smlouve
Uzavrením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s temito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatecným zpusobem pred vlastním uskutecnením objednávky upozornen a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvorí nedílnou soucást uzavrené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v ceském jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na strane prodávajícího ci kupujícího, lze smlouvu uzavrít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavrena smlouva je prodávajícím archivována za úcelem jejího úspešného splnení a není prístupná tretím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavrení smlouvy jsou patrné z procesu objednání v našem internetovém obchode a kupující má možnost pred vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, prípadne opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožnena jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Dodání zboží
Dorucení objednávky na adresu v Ceské republice jen 104,- Kc .
Všechny ceny dopravy jsou konecné.
Dodávky predmetu plnení budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1 - 2 pracovních dnu, ve vyjímecných prípadech muže být dodací lhuta delší. Místo odberu je stanoveno na základe objednávky kupujícího. Za splnení dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu urcení zajištuje prodávající a to na území celé Ceské republiky. Zásilka se zbožím standardne obsahuje danový doklad, který je zároven zárucním listem. Pri prevzetí zboží od prepravní služby resp. pošty si vždy peclive zkontrolujte neporušenost prepravního obalu. V prípade, že obal je poškozen, doporucujeme, abyste uvedli tuto informaci do predávacího protokolu prepravní služby, pošty.
V prípade, že je prepravní obal natolik poškozen a lze se domnívat, že i dodané zboží bude v dusledku vzniku poškození pri preprave vadné, nemá spotrebitel povinnost takovou zásilku prebírat a ihned tak uplatnit pri prevzetí rozpor s kupní smlouvou. O neprevzetí zásilky z duvodu jejího poškození, kdy se jedná o rozpor s kupní smlouvou, uvedte tento svuj projev vule do predávacího protokolu prepravce, pošty.


4. Platební podmínky
Veškeré zboží je dodáváno s danovým dokladem (fakturou). Všechny ceny jsou konecné. Zboží zustává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V prípade stornování objednávky, nebo její cásti ze strany dodavatele (napr.zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich príslušná cást obratem odeslány zpet na císlo úctu, ze kterého byly prevedeny, pokud není dohodnuto jinak.


5. Zpusoby plateb Platba:
prevodem
Paypal
kreditní karty


6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotrebitele
V souladu s § 53 (7) a § 54 obcanského zákoníku má zákazník, který je spotrebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnu od prevzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhute a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu navrácena kupní cena:
- odešlete dopis (nejlépe emailem) na webmaster@puncochace-ponozky.cz s textem: "Chci jednostranne odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR c. (císlo objednávky) do 14 dnu od prevzetí plnení a požaduji vrácení uhrazené cástky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení penez na úcet, uvedte prosím císlo úctu)." Datum a podpis. Odešlete prosím mailem na webmaster@puncochace-ponozky.cz a následne dopis pribalte ke zboží. Projev vule o odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného paragrafu obcanského zákoníku lze provést i jinou formou, než byla zde uvedena. Z takového projevu vule musí být ale zrejmé, jaké právo spotrebitel uplatnuje a musí být tento projev vule dorucen prodávajícímu v zákonné 14 denní lhute od prevzetí plnení,
- zboží doructe na adresu: puncochace-ponozky.cz, G.Mueller Am Rosenhof 14, DE 0618 Brand-Erbisdirf- zboží, které budete odesílat zpet na naši adresu, vracejte (nejlépe) v puvodním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (vcetne etiket, visacek atd.) a s dokladem o koupi (popr. kopií). Neposílejte zboží na dobírku (nebude prevzato) a doporucujeme Vám zboží pojistit,
- pri splnení všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo prevodem na Váš úcet a to nejpozdeji do 10pracovních dnu po fyzickém obdržení zboží. Nejpozdeji však do 30 dnu od dorucení odstoupení od smlouvy,
- v prípade nesplnení zákonné lhuty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy nebude prodávajícímu doruceno nejpozdeji 14 den od prevzetí plnení, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotrebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpet,
- v prípade nesplnení ostatních podmínek má prodávající právo na kompenzaci, která bude vyjadrovat ponížení hodnoty vráceného zboží. Prípadne se muže spotrebitel s prodávajícím dohodnout na zpetvzetí svého odstoupení odsmlouvy.
Kupující není oprávnen odstoupit od uzavrené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 obcanského zákoníku:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plnením bylo s jeho souhlasem zapocato pred uplynutím lhuty 14 dnu od prevzetí plnení,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejíchž cena závisí na výchylkách financního trhu nezávisle na vuli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle prání spotrebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotrebení nebo zastarání ci se jedná o zboží, které pro svuj charakter nemuže být vráceno


7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího
Prodávající je oprávnen odstoupit od smlouvy uzavrené se zákazníkem zcela, prípadne z cásti jestliže:
- zboží, které je predmetem plnení podle smlouvy se již nevyrábí, prípadne nedodává,
- výrazným zpusobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke zmene dodavatelské ceny zboží, které je predmetem plnení podle smlouvy. V prípade, že tato situace nastane, prodávající bude neprodlene kontaktovat kupujícího za úcelem dohody o dalším postupu. V prípade, že kupující zaplatil již cást nebo celou cástku kupní ceny, bude mu tato cástka prevedena zpet na jeho úcet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


8. Odpovednost za vady zboží - záruka
Kupující je pred prvním použitím povinen prostudovat zárucní podmínky vcetne ceského návodu na obsluhu a následne se temito informacemi dusledne rídit, v opacném prípade se vystavuje nebezpecí, že svým nesprávným užíváním vec poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovednosti za vadu. Zárucní doba zacíná bežet prevzetím veci kupujícím.
Není-li kupující spotrebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostredne pri jeho prevzetí. Pokud je zjišteno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout primerenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdejší reklamce mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Spotrebitel by ve vlastním zájmu mel tyto kroky ucinit také, vyhne se tak pozdejším problémum plynoucích z odpovednosti za vady, které vznikly v dusledku prepravy (mechanické poškození), kdy se bude pri prípadné reklamaci vycházet ze skutecnosti, že bez výhrad prijal dorucené zboží. Tím nejsou nijak dotcena jeho práva plynoucí z odpovednosti za vady. Spotrebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do prepravního protokolu, prípadne muže odmítnout prevzít zásilku (duvod takového odmítnutí uvede do prepravního protokolu), pokud je zrejmé, že predmet plnení není ve shode s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned pri prevzetí.
Zárucní práva
Pri prodeji spotrebního zboží je zákonná zárucní doba 24 mesícu, muže však být prohlášením v zárucním liste stanovena delší. V prípade prodloužené (smluvní) záruky prodávající v zárucním liste urcí podmínky a rozsah prodložené záruky. Záruka se nevztahuje na bežné opotrebení veci (nebo jejich dílu) zpusobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
Spotrebitel pri uplatnení záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou
právo na bezplatné, rádné a vcasné odstranení vady, právo na výmenu vadného zboží nebo vadné soucásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúmerné, a není-li takový postup možný, právo na primerenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící rádnému užívání zboží
právo na výmenu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve vetším poctu nebo opakovane a bránící rádnému užívání zboží
právo na výmenu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V oduvodnených prípadech, zvlášte pokud je reklamované zboží extrémne špinavé ci zapáchá nebo je jinak velmi znecištené, si vyhrazujeme právo takovou reklamaci z hygienických duvodu odmítnout.
Zárucní doba všem osobám, používajícím výrobek pro úcel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Obcanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce ci výrobce.
9. Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 6 mesících od prevzetí plnení, považuje se za závadu, která existovala již v dobe prevzetí veci, pokud se neprokáže opak ci to neodporuje povaze veci. V prípade, že vec pri prevzetí kupujícím není ve shode s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující - spotrebitel právo na to, aby prodávající bezplatne a bez zbytecného odkladu vec uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouve, a to podle požadavku kupujícího bud výmenou veci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat primerenou slevu z ceny veci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující pred prevzetím veci o rozporu s kupní smlouvou vedel nebo rozpor s kupní smlouvou sám zpusobil. V prípade rozporu zboží se smlouvou má spotrebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebního zboží do stavu odpovídajícího smlouve prostrednictvím opravy,
- primereným snížením kupní ceny,
- náhradním dodáním zboží,
- odstoupením od smlouvy
Nejprve muže spotrebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotrebního zboží. Pokud volbu spotrebitele nebude možné splnit, muže požadovat primerenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

10. Reklamace (uplatnení odpovednosti za vady)
Práva odpovednosti za vady se uplatnují u prodávajícího, u kterého byla vec zakoupena.
V prípade potíží muže kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných stredisek urcených provádet zárucní opravy.
Na zboží se vztahuje zákonná a prípadne smluvní záruka podle zárucních podmínek a lhut uvedených v zárucním liste. Zárucní lhuta zacíná plynout dnem prevzetí zboží. V prípade vady, na kterou se vztahuje záruka, kupující prednostne uplatnuje zajištení opravy prímo u nejbližšího autorizovaného stredistka provádejícího zárucní opravy daného výrobku. Tím není vylouceno, aby reklamci uplatnil i u prodávajícího. Seznam servisních stredisek najde v zárucním listu nebo na samotné príloze u zárucního listu.
Reklamace zboží - se rídí príslušnými ustanoveními obcanského zákoníku a zákonem na ochranu spotrebitele. V prípade zjištení neodstranitelné vady zboží (na základe písemného posouzení autorizovaného servisního strediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vymeneno za stejný kus nebo vrácena již zaplacená cástka zpet.
O reklamci prodávající rozhodne ihned, ve složitých prípadech do 3 pracovních dnu. Do této lhuty se nezapocítává doba primerená podle druhu výrobku ci služby potrebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vcetne vady bude vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30ti kalendárních dnu ode dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotrebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhuty má spotrebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající vydá spotrebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotrebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký zpusob jejího vyrízení požaduje. Dále prodávající vydá spotrebiteli potvrzení o datu a zpusobu vyrízení reklamace, vcetne potvrzení o provedení opravy a dobe jejího trvání. Pro prípad zamítnuté reklamace prodávající spotrebiteli vydá písemné oduvodnení tohoto zamítnutí.
V prípade oprávnené reklamce má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V prípade neoprávnené reklamace nemá spotrebitel nárok na náhradu svých nákladu spojených s vyrízením reklamace a soucasne ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladu, které vznikly na jeho strane (pokud se ze strany spotrebitele nejednalo napr. o opakovanou bezduvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
Na stav reklamce se mužete prubežne informovat mailem na
webmaster@puncochace-ponozky.cz


11. Ochrana osobních dat
Veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údaju, predevším je nebudeme zverejnovat ani zprístupnovat tretím osobám. Vyjímkou je zprístupnení osobám bezprostredne zapojeným do realizace Vaši objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míre.
Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme pri vyplnení objednávky uvést následující údaje:
Jméno a príjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (email)
Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme pri vyplnení objednávky uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IC
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (email)
Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných úcetních operací a zaúctování vaší platby za nakoupené zboží, za úcelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

12. Váš souhlas
Veškeré údaje získané od zákazníku jsou užívány výhradne pro vnitrní potrebu obchodu (za úcelem úspešného splnení smlouvy) a nejsou poskytovány tretím osobám. Vyjímku predstavují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníku predávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové dorucení zboží, a prípadne banka, která se podílí na vyrízení objednávky (platba na dobírku). Osobní údaje zákazníku jsou plne zabezpeceny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi tretích osob. Zákazník uzavrením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromaždováním svých osobních údaju v naši databázi po úspešném splnení smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádrení nesouhlasu s tímto zpracováním na email webmaster@puncochace-ponozky.cz. Zákazník má právo prístupu ke svým osobním údajum a právo na jejich opravu vcetne dalších zákonných práv k temto údajum.Zobrazeno